About Privacy 


This privacy policy applies to heppee.com owned and operated Heppee BV. This privacy policy describes how Heppee collects and uses the personal information you provide on our web site. It also describes the choices available to you regarding our use of your personal information and how you can access and update this information.

GEBRUIKSVOORWAARDEN HEPPEE

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Overeenkomst voor het gebruik van de applicatie Heppee.

 1. DEFINITIES

 

Account:
De beveiligde digitale omgeving van de Applicatie waarin een Gebruiker zijn profiel kan beheren en gebruik kan maken van de diensten die Heppee via de Applicatie aanbiedt.

 

Applicatie:
De programmatuur (mobiele applicatie, oftewel ‘app’) voor onder andere de besturingssystemen Android en iOS genaamd ‘Heppee’, die onder andere een platform biedt voor ouders die niet samenwonen – en hun grootouders en andere familieleden en betrokkenen – om met elkaar en met het kind van die ouders te communiceren over zaken die het kind aangaan en daaromtrent afspraken te maken en informatie van elkaar in te zien.

Gebruiker:
De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die de Applicatie heeft geïnstalleerd en ervan gebruikmaakt en zodoende gebonden is aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Heppee:
Heppee B.V., gevestigd te Amsterdam aan de KNSM-laan 355, zijnde de aanbieder van de Applicatie.

Timeline:
Een besloten virtueel overzicht van momenten en gebeurtenissen, toegankelijk voor de Gebruiker en diens familieleden (bijvoorbeeld: de ouders en het kind).

Looptijd:
De duur van de overeenkomst met de Gebruiker, zoals aangegeven in artikel [INVOEGEN] van deze Gebruiksvoorwaarden.

Overeenkomst:
De meerzijdige verbintenis die tot stand komt tussen Heppee en de Gebruiker doordat de Gebruiker de Applicatie installeert en gebruikt.

Privacyreglement:
Het Privacyreglement van Heppee, zoals dat beschikbaar onderaan deze pagina.

 

 

 1. TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING

2.1.      Tussen Heppee en de Gebruiker komt een Overeenkomst tot stand nadat de Gebruiker zich succesvol heeft geregistreerd en een Account heeft aangemaakt. Op die Overeenkomst zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

3.1.      Een Account is persoonlijk en mag alleen door de Gebruiker die het desbetreffende Account heeft aangemaakt worden gebruikt gedurende de Looptijd.

3.2.      De Gebruiker dient voor eigen risico en rekening zorg te dragen voor een internetverbinding, de hardware en software om gebruik te kunnen maken van het Heppee Account.

3.3.      De Gebruiker zal bij het aanmaken van zijn Account alle (persoons)gegevens naar waarheid invoeren. Wanneer valse (persoons)gegevens worden opgegeven – of Heppee heeft gerede vermoedens dat dit het geval is – zal Heppee gerechtigd zijn een Account met onmiddellijke ingang te deactiveren en een Gebruiker te beletten een nieuw Account aan te maken.

 1. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN HEPPEE

4.1.      Door het sluiten van een Overeenkomst komt een klantrelatie tot stand tussen Heppee en de Gebruiker, al dan niet voor een bepaalde Looptijd. Het staat Heppee derhalve vrij om de Gebruiker elektronische communicatie toe te sturen met betrekking tot (toekomstige) diensten of producten van Heppee. Wenst u dergelijke communicatie niet te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor uitschrijven via [E-MAIL] of via de daarvoor aangewezen weg in het desbetreffende elektronische bericht.

4.2.      Heppee streeft naar een goede kwaliteit van de dienstverlening. Heppee kan evenwel niet garanderen dat de Applicatie of toegang tot de Account te allen tijde beschikbaar is. De Applicatie en toegang tot de Account, kunnen vanwege onderhoud of storingen (al dan niet vanwege externe invloeden) tijdelijk niet beschikbaar zijn. Heppee streeft er naar om de overlast die hierdoor kan ontstaan zoveel mogelijk te beperken. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal Heppee onderhoud- en updatewerkzaamheden van tevoren bekend maken aan de Gebruiker.

4.3.      Heppee kan bij haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derden. Heppee is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten als gevolg van fouten in de dienstverlening van de door haar ingeschakelde derde wanneer de derde en Heppee niet als een zekere eenheid van onderneming naar buiten treden.

4.4.      Heppee is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteit en look & feel van de Applicatie te wijzigen.

4.5.      Het staat Heppee vrij op haar Applicatie advertenties aan te bieden. Voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van cookies, is daaromtrent meer bepaald in het Privacyreglement.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Bij het registreren en tijdens het gebruik van de Applicatie, verwerkt Heppee persoonsgegevens van een Gebruiker. Dit doet Heppee om de overeenkomst uit te voeren en haar dienstverlening te optimaliseren. Lees meer over hoe Heppee omgaat met persoonsgegevens in het Privacyreglement.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1.      Tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van door de Gebruiker via de Applicatie gedeelde inhoud waarop hij rechten kan doen gelden, rusten alle (intellectuele-eigendoms)rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, op inhoud en de Applicatie (met inbegrip van de programmatuur die daarbij hoort) bij Heppee, dan wel bij haar leveranciers. De Gebruiker kan op geen enkele wijze rechten doen gelden op voornoemde inhoud behalve als dat in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

6.2.      De Gebruiker mag geen (delen van enige) programmatuur die betrekking heeft op de Applicatie of daar op een andere manier aan gerelateerd is, kopiëren, hergebruiken, decompileren of openbaar maken.

6.3.      De Gebruiker mag geen inhoud gebruiken of kopiëren van de Applicatie, behalve voor door de wet en/of deze voorwaarden toegestaan privégebruik of indien de Gebruiker daartoe anderszins gerechtigd is.

 

 1. DUUR EN BEËINDIGING

7.1.      In de Overeenkomst wordt de looptijd gespecificeerd.

 

 1. BETALING

8.1.      De Gebruiker betaalt de vergoeding zoals die bij het aangaan van de Overeenkomst wordt overeengekomen. De vergoeding bestaat uit een maandelijks – na verloop van een proefperiode – te betalen bedrag.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1.      Voor zover er strijd is tussen een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en een bepaling die specifiek met een Gebruiker is overeengekomen, gaat de betreffende specifieke bepaling voor de bepaling uit de deze Gebruiksvoorwaarden.

9.2.      Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag behoudens voor zover dwingend recht anders voorschrijft.

9.3.      Heppee is gerechtigd de Overeenkomst met de Gebruiker over te dragen aan een derde. Heppee zal de Gebruiker daarover in dat geval informeren. De Gebruiker verleent reeds nu voor alsdan medewerking aan een dergelijke overdracht.

9.4.      Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Heppee gedurende de Looptijd. De wijzigingen worden vóór ingangsdatum aan de Gebruiker bekendgemaakt en dienen – voor zover de wet dit vereist – te worden geaccordeerd door de Gebruiker.

9.5.      Tenzij specifiek anders overeengekomen, zijn alleen de Gebruiksvoorwaarden van Heppee van toepassing. Andere algemene voorwaarden aanvaardt Heppee niet.

9.6.      Klachten over het gebruik van de Applicatie kan de Gebruiker melden bij Heppee via sabrina@heppee.com.


 

 

PRIVACYREGLEMENT HEPPEE

In dit Privacyreglement staat beschreven hoe Heppee B.V. (hierna: “Heppee”) met uw persoonsgegevens omgaat. Dit Privacyreglement is van toepassing op de gebruikers (“Gebruikers”) van de website http://www.heppee.com (“Website”) en/of the software-applicatie Heppee (“Applicatie”).

 1. persoonsgegevens

Heppee verzamelt persoonsgegevens (o.a. naam, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam, e-mailadres en technische gegevens over uw apparaat) van alle gebruikers van de Website en/of de Applicatie. Daarnaast kan bij het gebruik van de Applicatie worden gevraagd om uw locatiegegevens. Indien u gebruikmaakt van toepassingen waarbij locatiegegevens worden gebruikt, en u ervoor kiest die gegevens te delen, zal Heppee deze gegevens verwerken.

Indien Heppee alleen met toestemming persoonsgegevens van een Gebruiker mag verwerken zal eerst om toestemming worden gevraagd van de Gebruiker – of in geval deze minderjarig is, diens ouder of voogd – alvorens de verwerking aanvangt.

 1. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Heppee zal de over u verzamelde informatie uitsluitend gebruiken om u in staat te stellen gebruik te maken van de Website en/of de Applicatie, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke plicht en om de Website en de Applicatie te verbeteren.

 1. Bescherming persoonsgegevens

Heppee hanteert adequate veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onbevoegde openbaarmakingen, vernietigingen en om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens,.

 1. Delen van persoonsgegevens

Heppee zal uw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het kunnen aanbieden van de Website en/of de Applicatie en u in staat te stellen hiervan gebruik te maken. Heppee kan voor haar dienstverlening gebruik maken van bewerkers. Bewerkers zullen persoonsgegevens altijd ten behoeve van Heppee verwerken en nimmer voor hun eigen doeleinden.

 1. OP EIGEN INITIATIEF GEDEELDE PERSOONSGEGEVENS

Deelt u als Gebruiker van de Website en/of Applicatie op eigen initiatief persoonsgegevens met andere Gebruikers, bijvoorbeeld door een foto te uploaden, dan bent u hiervoor als verantwoordelijke aan te merken in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor zover dergelijke gegevens worden opgeslagen of anderszins verwerkt door Heppee, zal dat gebeuren in overeenstemming met dit Privacyreglement.

 1. Wijzigingen Privacyreglement

Heppee heeft het recht om dit Privacyreglement te wijzigingen. Heppee informeert u over een wijziging in de Privacyreglement middels een bericht op de Website en middels het verzenden van een e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

 1. Contactgegevens

Als u vragen en of opmerkingen heeft over ons Privacyreglement kunt u contract met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

**********

Wat een goed overdachte app is dit zeg. Maakt het voor de kinderen miss toch iets makkelijker aangezien in de meeste gevallen de communicatie niet zo vlottend verloopt.

Chantal Koetsier

Geweldig initiatief!!!

Roos Kelmanutu

Ik vind t een super idee. (...) Met een app zal t allemaal veel makkelijker worden denk ik. Ik ben voor en kan niet wachten tot t van start gaat!

Manon van As