Bregje Dijksterhuis-in scheiding-alimentatie-heppee-app

Het alimentatiesysteem is een ondoordringbaar woud voor ouders in scheiding. Op deze plek zal ik regelmatig columns schrijven om ouders te helpen goed geïnformeerde keuzes te maken rond scheiding, alimentatie en de kinderen. Al 15 jaar lang doe ik hiernaar wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder de berekeningswijze bij alimentatie. Ik wil met deze blog mijn kennis ter beschikking stellen aan ouders. Dat doe ik in de vorm van FAQ’s rond alimentatie.

Mijn uiteindelijke doel is om een online alimentatiebank te ontwikkelen, met alle juridische informatie over alimentatie. Ouders kennen hun rechten dan beter en voelen zich daardoor zekerder in gesprekken met hun partner en juridische professionals; dit zal conflicten kunnen voorkomen, wat de betrokken kinderen ten goede komt.

Casus


De vraag die in deze blog wordt beantwoord is: welke kosten vallen onder het kinderalimentatiebedrag als de ouders co-ouderschap hebben; zijn dit alleen standaardkosten, zoals kleding en eten; of ook kosten voor schoolgelden en sportclubs?

Sam is sinds een half jaar gescheiden van Emma, met wie hij de kinderen Bram van 7 en Nora van 5 jaar heeft. In hun ouderschapsplan staat dat de kinderen 3 dagen bij Bram en 4 dagen bij Emma wonen; en dat Sam aan Emma een kinderalimentatiebedrag van 300 euro per kind per maand betaalt. Sam hoefde overigens minder alimentatie te betalen vanwege zijn 3 zorgdagen. Sam en Emma hebben sinds kort een conflict over de vraag wie de schoolkosten en muzieklessen van de kinderen moeten betalen. Emma meent dat ze met het kinderalimentatiebedrag alleen de kosten voor kleding, eten, uitjes etc. moet betalen voor haar 4 zorgdagen; de andere kosten moeten door de helft worden gesplitst. Volgens Sam moeten de schoolkosten en sportclubkosten door Emma van het alimentatiebedrag worden betaald.

Wie heeft gelijk? Wat zou een rechter hierover beslissen?

Kosten van kinderen in het licht van alimentatie

In artikel 404 van boek 1 Burgerlijk Wetboek staat: ‘Ouders zijn verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.’ De wet helpt ouders niet verder bij de vraag welke kosten dit precies zijn. De kosten die samenhangen met het verblijf, dus kleding en eten, vallen er in ieder geval onder. Kosten los van verblijf, zoals school, sport, muziek en abonnementen vallen, tenzij deze kosten uitzonderlijk zijn, ook onder het alimentatiebedrag. Volgens de rechterlijke Tremanormen vallen deze kosten onder de ‘normale’ kosten van kinderen, omdat ouders vaak op andere dagelijkse kosten bezuinigen en ze dus per saldo op hetzelfde bedrag aan kosten van kinderen uitkomen. NB: de Tremanormen zijn rechterlijke richtlijnen en formeel geen recht. Ouders hoeven er bij afspraken rond alimentatie dus geen rekening mee te houden, ook al worden ze door advocaten en rechters over het algemeen gebruikt.

Kosten van kinderen bij een co-ouderschap

Maar hoe zit het nu als de zorg over ouders verdeeld is? Sam en Emma hebben co-ouderschap. Volgens het Nibud vallen dan school en muzieklessen onder de ‘te verdelen kosten’. Ouders kunnen de kosten volgens het Nibud op drie manieren verdelen; naar draagkracht, naar aantal dagen verblijf of 50/50.

Schoolkosten, sportkosten volgens de Tremanormen

Als ouders een berekening volgens de Tremanormen maken, werkt het anders. Het uitgangspunt in de Tremanormen is dat ouders die de zorg verdelen met elkaar een verdeling van de kosten van de kinderen afspreken(zie bijv. par. 5.2.2. Rapport Alimentatienormen).’ Als ouders dat niet doen krijgt de alimentatieplichtige een zorgkorting, in het geval van Sam 40%. Het zou voor de hand liggen als de kosten, die los van de dagelijkse zorg staan, dus de schoolkosten en muzieklessen worden verdeeld. Dat is volgens de Tremanormen niet het geval: ‘Uitgangspunt hierbij is en blijft dat de ouder waar het kind hoofdverblijf heeft de ‘vaste lasten’ voldoet, zoals schoolgeld, contributie voor sport en dergelijke.’

NB: uitzonderlijke kosten van topsport, privélessen en hoge schoolgelden vallen niet onder het alimentatiebedrag. Op 11 februari jl. bepaalde Hof Den Bosch bovendien dat ook buitenschoolse opvang hieronder kan vallen als de alimentatieontvanger die kosten moet maken om inkomen te verwerven.

Conclusie & Tips

Kortom; als we de Tremanormen volgen moet Emma de kosten voor (standaard) school en muzieklessen in beginsel betalen, ook al hoeft Sam minder kinderalimentatie te betalen vanwege de dagelijkse zorg. Als echter een andere alimentatieberekeningswijze is gevolgd, is het onduidelijk hoe de kosten van de school en muziek tussen Emma en Sam zijn verdeeld. Dan hebben beiden (on)gelijk
Tip voor ouders die de zorg- en opvoeding verdelen is dus: maak in het ouderschapsplan duidelijke afspraken over welke kosten onder het kinderalimentatiebedrag vallen; of zet erin dat er afspraken zijn gemaakt conform de Tremanormen.

Tot slot: mochten ouders vragen over alimentatie en de kinderen hebben, die voor een grotere groep interessant is, dan kunnen ze die mailen naar: bmdijksterhuis@gmail.com

About Bregje Dijksterhuis

Wetenschappelijk expert in scheiding en alimentatie, Dijksterhuis Onderzoek & Advies, zie www.bregjedijksterhuis.nl